ETHISCHE CODE

Doelstelling ethische code

Deze ethische code heeft tot doel zowel leraren, trainers en assistenten als deelnemers en studenten van de school, referenties en richtlijnen te geven ten aanzien van het werken binnen de school. Werk dat er op gericht is dat mensen groeien, ontwaken, helen en gaan geven aan dat wat voor hen waardevol en essentieel is. Deze ethische code is van een postcultureel niveau. Dat wil zeggen dat het geen sluitende wetten beoogt te formuleren, maar referenties. Daarmee is deze ethische code ook de uitnodiging tot een bepaalde grondhouding.

1. Leraren, trainers en assistenten zijn open, eerlijk en integer. Dit is een grondhouding waartoe bereidheid is gegeven. Deze grondhouding wordt betracht ten aanzien onderstaande punten.

2. Leraren, trainers en assistenten bieden hun expertise op een niet-discriminerende manier aan.

3. Leraren, trainers en assistenten respecteren de rechten, waardigheid en privacy van alle betrokkenen. Wat hen vertrouwelijk is verteld, behandelen zij vertrouwelijk. Er wordt niet over mensen geroddeld.

4. Leraren, trainers en assistenten zijn er zich van bewust dat het voor studenten en deelnemers kwetsbaar is om zich te laten begeleiden en dat een machtsongelijkheid het gevolg kan zijn. Zij maken daar geen misbruik van. Leraren, trainers en assistenten vermijden vormen van relateren met studenten en deelnemers die het vertrouwen ondermijnen.

5. Leraren, trainers en assistenten moedigen autonomie en emotionele volwassenheid aan in de relatie met studenten en deelnemers.

6. Leraren, trainers en assistenten vermijden het vervullen van persoonlijke behoeftes die in strijd zijn met de doelstellingen van het werk binnen de school. Dat betreft sociale, financiële, emotionele, seksuele en andere fysieke behoeftes.

7. Indien leraren, trainers en assistenten tijd doorbrengen met studenten en deelnemers, dragen ze daarbij zorg voor een duidelijkheid over de rede van het samenzijn.

8. Leraren, trainers en assistenten hebben geen seksueel contact met studenten en deelnemers. Indien een transitie gewenst is van een leraar/trainer/assistent naar een partnerrelatie dient daar helder over gecommuniceerd te worden. Deze transitie vergt tijd en volwassenheid.

9. Daar waar studenten en assistenten bijdragen aan de school in de vorm van assisteren of via andere werkzaamheden wordt geen gewin nagestreefd.

10. Leraren, trainers en assistenten beogen bij het begeleiden het hoogst mogelijke wijsheidsniveau in te zetten. Daartoe kan ook een supervisor verbonden aan de school geconsulteerd worden.

11. Leraren en trainers van de Levensschool zijn in supervisie buiten de school.

12. Leraren, trainers en assistenten hebben ook binnen de school meldplicht ten aanzien van seksueel misbruik, misbruik van kinderen, zelfbeschadiging en geweld naar anderen. Indien nodig wordt actie ondernomen opdat van buiten de begeleiding van de school interventie kan plaatsvinden.

13. Binnen de school onthoudt eenieder zich van het gebruik van geestverruimende middelen tenzij dit medisch geïndiceerd is.

14. Leraren, trainers en assistenten committeren zich eraan om zich voortdurend te blijven ontwikkelen opdat ze gericht zijn op het verwerven van een steeds hogere mate van volwassenheid en wijsheid. Zij ontmoedigen studenten en deelnemers hen te idealiseren. Zij staan open voor feedback van assistenten, studenten en deelnemers.

15. Leraren, trainers en assistenten zijn integer door zelf te beoefenen wat zij studenten en deelnemers aanreiken en te delen over hoe zij in hun leven staan. Zij hebben een eigen visie en ethiek en leven daarnaar.