ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder staan de algemene voorwaarden van de Omega Levensschool.

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:
De aanbieder: Omega Levensschool Coöperatie U.A., met statutaire zetel in de gemeente Baarn, Noord-Holland, inschrijving KvK nummer 62328980.
De afnemer:
- de natuurlijke persoon die een bepaalde dienst van de aanbieder wil afnemen, afneemt of heeft afgenomen.
- de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst van de aanbieder wil afnemen, afneemt of heeft afgenomen.
Een overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten tussen de aanbieder en de afnemer en alle verdere handelingen tussen de aanbieder en de afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden.
Dienst: Een (online) training of opleiding, die door of namens de Omega Levensschool in groepsverband wordt aangeboden of georganiseerd.
De algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
Aanmelding: Een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag van een potentiële afnemer of de opdrachtgever van een potentiële afnemer gericht aan de Omega Levensschool om te kunnen deelnemen aan een dienst.
Teacher: De trainer, coach of opleider die in opdracht van de Omega Levensschool (onderdelen van) een (online) training of opleiding in groepsverband uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2a. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van diensten door de aanbieder aan de afnemer. Alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard zoals een aanbod en leveringen.
2b. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden – inclusief die van de afnemer – is uitgesloten.
2c. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
2d. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2e. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2f. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst op welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2g. Onder de term ‘schriftelijk’ betreffende de communicatie tussen de aanbieder en de afnemer wordt tevens verstaan ‘elektronische communicatie’: communicatie die via het internet en email plaatsvindt. Het elektronisch systeem van de aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende communicatie via internet en email.
2h. Het aanbod van de aanbieder is zowel gericht op afnemers die handelen als particulier als op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Art. 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3a. De overeenkomst voor het volgen van een (online) training of opleiding komt tot stand door schriftelijke (digitale) aanmelding door de afnemer conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden van de aanbieder.
3b. De aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per email inlichten op het door de betreffende partij aangegeven emailadres of hij/zij al dan niet is/zijn geaccepteerd voor een training of opleiding.
3c. Aanbiedingen van de aanbieder zijn niet bindend totdat tussen de aanbieder en de afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4: Aanmeldingen
4a. Alle (online) trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
4b. Aanmeldingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
4c. Een afnemer heeft na aanmelding 14 dagen bedenktijd waarbinnen kosteloos van de aanmelding kan worden afgezien. Dit dient digitaal of schriftelijk te gebeuren. De bedenktermijn van 14 dagen vervalt indien het eerste moment van training of opleiding binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

Artikel 5: Prijzen
5a. Prijzen zijn onverbindend, tenzij ze zijn opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van de aanbieder zijn vermeld op de website van de aanbieder.
5b. De door de aanbieder opgegeven prijzen zijn inclusief btw tenzij anders is vermeld.
5c. Reis- en verblijfskosten (bijv. kosten voor catering en overnachtingen) in verband met het volgen van (onderdelen van) een training of opleiding op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een training of opleiding tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5d. Verblijfskosten die door de aanbieder aan de afnemer in rekening worden gebracht ten behoeve van het volgen van een training of opleiding door de afnemer, staan vermeld op de website van de aanbieder.

Artikel 6: Betaling
6a. Er kunnen door een afnemer slechts rechten ontleend worden aan de overeenkomst met Omega Levensschool nadat betaling voor een (online) training of opleiding en bijbehorende verblijfskosten heeft plaatsgevonden.
6b. Zonder betaling heeft een potentiële afnemer geen garantie voor deelname aan een training of opleiding. Na betaling wordt door de Omega Levensschool vastgesteld of de afnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval indien op dat moment het maximumaantal afnemers voor een groep is bereikt. In dat geval wordt door de Omega Levensschool het bedrag teruggestort, tenzij de afnemer voor dezelfde training met een andere startdatum kiest.
6c. De afnemer dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen.
6d. Bij langere trainingen en opleidingen wordt volstaan met een aanbetaling van 25% van het totale bedrag voor recht op deelname en dient de rest van het openstaande bedrag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training te zijn betaald.
6e. Er is geen geldige reden om niet te voldoen aan afgesproken betalingsverplichtingen en alle bedragen blijven onder alle omstandigheden opeisbaar.
6f. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot termijnbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en vervalt het recht van de afnemer op aanspraak daarop. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar.
6g. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de afnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
6h. Indien de afnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Omega Levensschool gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Omega Levensschool om schadevergoeding te vorderen.
6i.  Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van de afnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
6j. Zowel Omega Levensschool als de afnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 7: Annulering en wijziging door de afnemer
7a. Annulering van een training of opleiding door een afnemer dient schriftelijk per email te geschieden. De verzenddatum van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
7b. Annulering is tot 8 weken (56 dagen) voor aanvang van de training of opleiding kosteloos mogelijk.
Bij annulering:
- binnen 8 weken (56 dagen) en 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de training of opleiding wordt 10% van de kosten van de training of opleiding en van de verblijfskosten in rekening gebracht.
- binnen 14 dagen en 24 uur vóór aanvang van de training of opleiding wordt 25% van de kosten van de training of opleiding en van de verblijfskosten in rekening gebracht.
- binnen 24 uur vóór de aanvang van een training of opleiding wordt 100% van de kosten van de training of opleiding en van de verblijfskosten in rekening gebracht.
7c. Het verschuiven door de afnemer naar een andere startdatum van dezelfde training of opleiding is kosteloos mogelijk en dient te geschieden in overleg met de teacher(s) van de training of opleiding. Het verschuiven van een training naar een andere startdatum kan tot uiterlijk 2 weken voor de start van de training of opleiding.
7d. Tijdens een training of opleiding is annuleren niet mogelijk. De afnemer is dan de volledige betaling verschuldigd.
7e. Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de afnemer zijn de volledige trainings- of opleidingskosten en verblijfskosten verschuldigd.
7f. Bij annulering door de afnemer van een residentieel georganiseerde training of opleiding zijn de annuleringskosten die de betreffende locatie in rekening brengt in verband met de door de afnemer geboekte overnachtingen en eventuele andere verblijfskosten, voor rekening van de afnemer.

Artikel 8: Rechten van de aanbieder betreffende de uitvoering van een dienst
De aanbieder is gerechtigd:
8a. om de inhoud van (online) trainingen of opleidingen tussentijds te wijzigen om reden van een kwalitatieve verbetering.
8b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen of opleidingen
8c. de planning van onderdelen van trainingen of opleidingen ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
8d. te bepalen welke teacher een training of opleiding zal geven, en eventueel een teacher tussentijds te vervangen.
8e. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een training of opleiding voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers ontvangen hiervan bericht zonder dat de aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.
8f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds gedane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 9: Verplichtingen van de afnemer
9a. De afnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door de aanbieder gevraagde en/of voor de training of opleiding benodigde essentiële informatie.
9b. De afnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
9c. De onderdelen van een training of opleiding dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over de training of opleiding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10a. De aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de aanbieder geen invloed kan uitoefenen. De aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
10b. Ten aanzien van de levering van diensten is de eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangende dienst dan wel tot terugbetaling van de door de afnemer betaalde dienst ingeval van een ondeugdelijke levering.
10c. De aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst.
10d. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door de aanbieder belast zijn met het uitvoeren van werkzaamheden.
10e. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer bij de naleving van de in artikel opgenomen verplichtingen of eventuele vervolgschade. 10f. Indien en voor zover op de aanbieder enige aansprakelijkheid zal komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van de aanbieder die de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
10g. Afgezien van de in artikel 10f genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van de aanbieder in elk geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
10h. De afnemer zal personeels-/teamleden van de aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
10i. Iedere vordering jegens de aanbieder, behalve een vordering die door de aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
10j. Teamleden of derden die in opdracht van de aanbieder (mede) uitvoering geven aan een overeenkomst kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.
10k. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst van de Omega Levensschool kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11: Overmacht
11a. Indien de aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de aanbieder op betaling door de afnemer voor reeds door de aanbieder verrichtte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
11b. De aanbieder zal de afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals in geval van ziekte van een teacher verplaatsing van een geprogrammeerde training of opleiding.
11c. In geval van opschorting zal de aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
11d. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een teacher, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de afnemer (verder) nakomt.

Artikel 12: Persoonsgegevens
12a. De aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Zie hiervoor het privacybeleid van de Omega Levensschool.

Artikel 13: Intellectuele eigendom
13a. Omega Levensschool behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de door Omega Levensschool ontwikkelde en verstrekte producten en leermiddelen. De afnemer is niet gerechtigd trainings- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Omega Levensschool toebehoren, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven tenzij tussen de aanbieder en afnemer anders is overeengekomen.

Artikel 14: Klachtenregeling
14a. De klachtenregeling van Omega Levensschool is gericht op het vaststellen van de mogelijkheid om of van de noodzaak tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Omega Levensschool en op het behoud en de verbetering van de relatie tussen Omega Levensschool en de afnemers van haar trainingen en opleidingen. De regeling dient een zorgvuldige omgang met een afnemer die zich met een eventuele klacht tot Omega Levensschool wendt, te garanderen.
14b. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
14c. Klachten over de inhoud, organisatie of uitvoering van haar trainingen of opleidingen worden door Omega Levensschool geregistreerd en tenminste drie jaar bewaard.
14d. De afnemer welke aan een door Omega Levensschool georganiseerde training of opleiding deelneemt of heeft deelgenomen, kan tijdens de looptijd van de uitvoering van die training of opleiding en na afloop tot een maand na afsluiting van die training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen. Mocht er naar het idee van een afnemer een goede reden zijn om na meer dan een maand een klacht in te dienen, zal ook deze in behandeling worden genomen, indien van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd deze klacht eerder in te dienen.
14e. Klachten worden behandeld conform het klachtenprotocol van de Omega Levensschool

Artikel 15: Overige bepalingen
15a. Op de overeenkomst tussen de Omega Levensschool en de afnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

Wij nodigen je graag uit voor één van onze Gratis Online Workshops.

Na de Online Workshop heb je live ondervonden wie we zijn en waar we voor staan, en kun je een goede afweging maken om je weg al dan niet binnen de Omega Levensschool te vervolgen. Wij nodigen je graag uit voor een inspirerende avond.